Европски дан језика

На иницијативу Савјета Европе у Стразбуру, Европски дан језика обиљежава се сваке године 26. септембра од 2001. године. Сaвјeт Eврoпe oхрaбруje  800 милиoнa Eврoпљaнa, грaђaнa 47 држaвa члaницa, дa учe  jeзикe без обзира на године и окружење.

Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумијeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког нaсљeђа нaшeг кoнтинeнтa, Сaвјeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цијeлoj Eврoпи.Препознавање важности вишејезичности једна је од главних одлика демократског друштва.

Водећи се овом чињеницом као и чињеницом да је усвојен  Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћирличког писма, Актив страних језика одржао је низ активности са ученицима  са посебним акцентом на језицима који користе ђирилицу те на језику знакова.

Ученици Магдалена Чубриловић, Теодора Чубриловић, Марина Ћосић, Виктор Суботић и Лара Џепина приредиле су видео презентацију на тему језика који користе ћириличко писмо и знаковни језик.

Ученици су научили колико је ћирилица широко заступљено писмо као и културолошки значај језика и земаља који користе ћирилично писмо. Ученици су такође постали свеснији колико је и  знаковни језик битан за свакодневну комуникацију. Знаковни језик  је језик који користи мануелну комуникацију и говор тијела да пренесе значење, наспрам акустички пренетих образаца. Ученици су научили да овај језик дијели многе сличности са говорним језицима (понекад званим и „усмени језици“, што примарно зависи од звука), због чега лингвисти оба сматрају природним језицима, али такође постоји и битна разлика између знаковних и усмених језика.

You may also like...