Излет Еко центар Љекарице

Излет је плански организована једнодневна активност ученика, на простору изван школе ради рекреације или реализације дијела наставних садржаја у природном окружењу, а планираног годишњим програмом школе.
Годишњим програмом рада школе планиран је једнодневни излет као вид наставних и ваннаставних активности.
Планирању једнодневних излета ученика, као и протеклих година, приступа се максимално озвбиљно, темељито и професионално.
Одређивању тачне локације планираног излета претходио је родитељски састанак свих одјељења, а затим састанак Савјета родитеља и Наставничког вијећа.
Родитељи су прихватили планирану маршруту Лактапи-Еко центар „Љекарице“-Лакташи.
Васпитно-образовни циљеви и задаци планираног једнодневног излета усклађени су са НПП за основну школу, а наставно градиво је прилагођено конкретним природним и географско- историјским условима, срединама, у којима се излети организују.
Циљеви су:

 • да бораве на свјежем ваздуху;
 • да стварају здраве, другарске и сарадничке односе међу собом;
 • да стварају здраве, другарске и сарадничке односе са наставницима;
 • да се развија свестраност и индивидуалност;
 • да се врши повезивање школе и природне средине, уз ученички непосредни контакт са природом;
 • Да се активностима примјереним за узраст оснажи психофизичка енергија сваког ученика;
 • Да се омогући ученицима да се са излета врате ,, здраво уморни,, раздрагани и весели;
 • Да се унаприједи хуманизација односа, развија иницијатива, борбеност и способност и сналажење у различитим ситуацијама;
 • Да се настоји постићи високи степен индивидуалне и колективне свјести и одговорности, поштивање различитости и промовисање праведности, једнакости и солидарности;
  -Да се развијају физичке способности, здравствена култура и хигијенске навике.
  Задаци су :
  -Да се наставници припреме за цјелодневну активност са ученицима у природи, ван школе, како би помогли ученицима да своја знања и навике, провјере, пробуде и учврсте.
  -Да све активности воде ка побољшању здравља, физичких и функционалних способности,
  -Да се код ученика развија толеранција и одговорност како лична тако и колективнa.

You may also like...